Výpověď smlouvy, zrušení

Praktické rady, informace a vzory zrušení, výpovědi smlouvy o pojištění zdarma...

Jak má vypadat výpověď pojistné smlouvy?

1. V případě, že chcete ukončit pojistnou smlouvu je nezbytné tak učinit PÍSEMNOU FORMOU.

2. Výpověď by vždy měla obsahovat následující:
  • jméno pojistníka / název firmy
  • RČ / IČ pojistníka
  • adresa pojistníka
  • číslo pojistné smlouvy
  • důvod výpovědi
  • podpis pojistníka a datum podpisu
  • potřebné přílohy (např. kopie kupní smlouvy, velkého TP, zel. karty atd.)
3. Výpověď je nutné odeslat do pojišťovny jako doporučenou listovní zásilku – zůstane Vám v ruce potvrzení o odeslání. V případě, že se žádostí půjdete na pobočku pojišťovny, nechte si potvrdit kopii výpovědi z téhož důvodu.

Důvody ukončení pojistné smlouvy:


Výpověď ke konci pojistného období tzv. k výročí pojistné smlouvy

Pojištění zaniká písemnou výpovědí ke konci pojistného období. Výpověď musí být doručena alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období (pojistným obdobím je u většiny pojišťoven doba jednoho roku). Není tedy možné vypovědět pojištění kdykoli, ale jen ke konci pojistného období.

Je-li např. počátek povinného ručení 31.12.2014, je možno smlouvu vypovědět k 30.12.2014, výpověď ale musí být doručena na pojišťovnu nejpozději 19.11.2014.


Výpověď do dvou měsíců od data sjednání pojistné smlouvy

Výpověď bez udání důvodu. Další možnost je podání výpovědi v době do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy, například pokud jste si nákup vozidla rozmysleli, přičemž od doručení výpovědi pojišťovně začíná běžet ještě osmidenní výpovědní lhůta. Pojištění tedy zaniká až uplynutím této lhůty. Opět se jedná o písemnou formu výpovědi.

Pojišťovna vyžaduje vrácení zelené karty. V žádosti můžete uvést jakým způsobem má pojišťovna vrátit případný přeplatek pojistného (převodem na účet + číslo účtu nebo zaslat poštovní poukázku)


Výpověď z důvodu změny vlastníka

Nejčastější způsob ukončení pojištění - prodej vozidla, darování, dědictví atd.

V tomto případě končí pojištění dnem, kdy je pojistiteli nahlášena změna ve vlastnictví pojištěného vozidla. Nahlásit tuto změnu ve vlastnictví vozidla pojistiteli je oprávněn původní vlastník, pojistník či dědic vozidla a to bez zbytečného odkladu od okamžiku změny vlastnictví. Opět se bude jednat o písemnou formu výpovědi s přiloženou kopií kupní smlouvy nebo s kopii velkého technického průkazu včetně vyznačené změny vlastníka.


Výpověď z důvodu dočasného odhlášení z registru vozidel tzv. DEPOZIT

Další z možností zrušení smlouvy o pojištění je dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel u příslušného úřadu. Také v tomto případě musíte pojišťovně doložit kopii velkého technického průkazu se záznamem o dočasném vyřazení vozidla.


Výpověď z důvodu trvalého vyřazení vozidla

V případě, kdy vozidlo přestalo fyzicky existovat - skončilo na některém z vrakovišť a bylo ekologicky zlikvidováno, musíte tuto skutečnost doložit pojišťovně kopií technického průkazu se záznamem o trvalém vyřazení vozidla z evidence.


Výpověď z důvodu odcizení vozidla

Dalším důvodem k zániku pojištění je odcizení vozidla. Ke zrušení pojištění je nutné předložit pojišťovně kopii protokolu usnesení (výsledku vyšetřování) od Policie ČR. Pozor! Nestačí doložit pouze záznam o oznámení odcizení vozidla... Pojištění je možné zrušit až na základě usnesení policie a to vám bude zasláno cca za 2 měsíce po nahlášení odcizení pokud vozidlo neni nalezeno (tzv. odklad vyšetřování).


Výpověď do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události

Tohoto důvodu můžete využít jak Vy, tak pojišťovna. Menší pojišťovny se tak běžně zbavují klientů, kteří bourali. Dnem doručení výpovědi počíná běžet výpovědní lhůta 1 měsíce, jejímž uplynutím pojištění zaniká.


Výpověď do 1 měsíce od převodu pojistného kmene

Pojistník může pojištění vypovědět do 1 měsíce ode dne doručení sdělení o převodu pojistného kmene (na jiného pojistitele) nebo jeho části nebo do 1 měsíce ode dne zveřejnění oznámení o odnětí povolení k provozování pojišťovací činnosti pojistitele. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím smlouva o pojištění zaniká.


Výpověď z důvodu úpravy pojistného pojistitelem

Ukončit pojistnou smlouvu je také možné v případě, že pojistitel upraví výši pojistného a pojistník s touto úpravou pojistného nesouhlasí. Tato změna musí být oznámena pojistníkovi nejpozději ve lhůtě 2 měsíců před splatností pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit. Výpověď je třeba doručit pojišťovně písemně a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne oznámení o změně výše pojistného. Pojištění pak zaniká k poslednímu dni pojistného období.

Upozornění: Výše uvedeným způsobem není možné ukončit pojistnou smlouvu, jedná-li se o úpravu pojistného z důvodu Bonus/Malus. Při navýšení sazby z důvodu škodní události se nejedná o úpravu sazeb a tedy relevantní důvod k ukončení pojistné smlouvy ze strany pojistníka. V takovémto případě platí standardní podmínky vypovězení smlouvy, které ukládá zákon. Vzhledem k časovému předstihu, se kterým pojišťovny zasílají předpis pojistného na další pojistné období, má klient možnost podat klasickou výpověď k výročí pojistné smlouvy (min. však 6 týdnů před výročím).


Zánik pojištění v případě neplacení

V případě, že se rozhodnete pojistné neplatit nebo na tuto povinnost zapomenete, je dobré počítat s tím, že i toto v určitých případech vede k zániku pojistné smlouvy. Což je způsob, který se může velice prodražit. Pojištění totiž nezanikne hned, ale až po několika měsících. Nejprve pojišťovna klienta upozorní telefonicky či emailem na nedoplatek pojistného, poté pošle upomínku s minimálně měsíční lhůtou na platbu, a teprve po marném uplynutím této lhůty smlouva zanikne.

Upomínka pojistitele však musí upozornění na zánik pojištění obsahovat, jinak by ke skončení pojištění nedošlo. Pojišťovna poté vyžaduje doplatek pojistného k takto stanovenému dni zániku, současně i s navýšením o patřičné penále. Pokud by jste však neuhradili ani vyčíslený doplatek pojistného tak pojišťovna po uplynutí delší doby předá částku inkasní agentuře, která řeší i min. částky soudně a to se Vám může pořádně prodražit.... z dlužných např. 200 Kč zaplatíte ve výsledku i 10.000 Korun


Zánik pojištění dohodou

Posledním možným způsobem je ukončení pojištění DOHODOU obou stran. Z praxe víme, že existují případy, kdy pojišťovny na dohodu přistoupí, není ovšem dobré na tento způsob výpovědi spoléhat. V 96% případů pojišťovna dohodu zamítne a vy budete muset využít jiného druhu výpovědi smlouvy. I v tomto případu vypovídáme smlouvu písemnou žádostí. Do 30-ti dnů vám pojišťovna zašle vyjádření zda na dohodu přistupuje a nebo ji neakceptuje.


Důležité upozornění

Výpovědi zasílejte vždy doporučenou poštou a doklad od České pošty si schovejte pro případnou reklamaci, že by zásilka nebyla doručena.

Upozorňuji také na skutečnost, že z pojistných podmínek většiny pojišťoven vyplývá, že v případě ukončení pojistné smlouvy ještě před jejím výročím (prodej, likvidace atd.), si pojišťovny nárokují pojistné do konce měsíce, ve kterém byla doručena písemná výpověď.

Pozor také na některé levnější pojišťovny! Pokud jste způsobili během pojistného roku škodní událost a poté rušíte smlouvu (např. změna vlastníka nebo vyřazení z evidence), tak vám pojišťovna již nevrátí ani korunu !!! I když máte pojištění předplaceno třeba na dalších 9 měsíců...

Výpověď pojištění můžete samozřejmě vyřídit také přímo na pobočce pojišťovny, máte-li ji v místě Vašeho bydliště (sebou na pobočku vezměte nutné kopie k doložení konkrétní výpovědi a zelenou kartu).
Napište nám | Mapa webu

© 2017 Kalkulačka pro povinné ručení... Spočítej si ceny
Najdeme Vám nejlevnější povinné ručení a havarijní pojištění v ČR

TOPlist

Obsah stránek povinne-ruceni-levne.cz je chráněn autorským zákonem č. 121/2000 Sb. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu autora těchto stránek v rozporu s právním řádem České republiky.