Jak postupovat při dopravní nehodě

Pokud nejste povinni hlásit dopravní nehodu policii (nedošlo ke zranění nebo škoda nepřevyšuje 100 000 Kč), musíte se s druhým účastníkem (viníkem) nehody dohodnout na zavinění. Tuto dohodu je nejlépe učinit písemně a to na tiskopisu "Evropský záznam o dopravní nehodě". Alternativně je možné využít i volného listu papíru - na takovém to dokumentu musí být učiněna a oběma stranami podepsaná dohoda o zavinění.


Neprodleně hlaste pojistnou událost pojišťovně, u které jste pojištěni pro případ odpovědnosti za škodu z provozu vozidla (povinné ručení). Kontakty nalezenete po kliknutí na jednotlivé loga pojišťoven.Co vše vyplnit do formuláře o nehodě?

 • Při vyplňování používejte pouze jednu sadu formulářu pro 2 zůčastněná vozidla (dvě sady pro 3 vozidla, atd.). Nezáleží která strana formulář vyplní a dodá. Je nutné používat propisovací tužku k vyplnění a psát tak aby byly obě kopie čitelné.
 • Je dobré uvádět vždy eventuální svědky nehody se všemi kontaktními údaji a to zejména mají-li účastníci nehody protichůdné názory na vznik příčiny havárie.
 • Po podpisu záznamu o dopravní nehodě oboumi řidiči předejte jeden výtisk druhému účastníkovi nehody a jeden si ponechte pro předání vašemu pojistiteli.
 • Při oznamování nehody na pojištovně uveďte kdy a kde je možné nechat auto prohlédnout odborníkem. Vyplněný formulář předejte co nejdříve příslušné pojištovně.

Ke stažení

Záznam o dopravní nehodě - CZ, EN, DE + návod jak postupovatDopravní nehody v ČR


Způsobil jste svým vozidlem škodu v ČR ?

1) Poškozenému sdělte:
- své jméno, příjmení a bydliště,
- jméno, příjmení a bydliště nebo název obchodní firmy a sídlo vlastníka vozidla,
- název a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu, a číslo pojistné smlouvy
- státní poznávací (registrační) značku svého vozidla, kterým byla škoda způsobena.

2) S ostatními účastníky nehody vyplňte formulář o škodné události (je vhodné mít takový formulář k dispozici), jehož provedení se u jednotlivých pojistitelů může lišit, případně použijte formulář „evropský záznam dopravní nehody“. Pokud žádný takový formulář k dispozici nemáte, sepište pokud možno spolu s ostatními účastníky nehody písemný dokument, v němž uveďte všechny základní identifikační údaje k nehodě (datum, čas a místo nehody), k jejím účastníkům a k zúčastněným vozidlům a popište, jak k nehodě došlo a jaké škody a komu vznikly. Nezapomeňte na svědky, plánek či náčrtek místa nehody, fotodokumentaci místa nehody apod.

3) V případě, že:
- při dopravní nehodě dojde k usmrcení nebo zranění osoby,
- k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 50.000 Kč,
- hmotná škoda byla způsobena na majetku třetí osoby, neprodleně oznamte dopravní nehodu Policii ČR.
Je-li nehoda šetřena Policií ČR, podepište policejní protokol pouze tehdy, souhlasíte-li s jeho zněním. Jinak do něho uveďte své výhrady.

4) Pokud nedošlo při nehodě ke zranění nebo usmrcení a pokud vzniklá škoda nepřesahuje 50.000 Kč, nemusíte nehodu hlásit Policii ČR, jestliže se s ostatními účastníky nehody písemně dohodnete na zavinění. Za písemnou dohodu o zavinění lze považovat formulář o škodné události, pokud z jeho obsahu zavinění konkrétní osoby jednoznačně vyplývá a pokud je tento formulář také podepsán všemi osobami, jichž se dohoda o zavinění nehody týká.

5) Zapište si jména a adresy řidičů ostatních poškozených vozidel, údaje o těchto vozidlech (státní poznávací (registrační) značku, výrobní značku a typ a barvu vozidla) a svědcích dopravní nehody - pokud možno co nejvíce v rozsahu údajů podle bodu 1).

6) Bez zbytečného odkladu pojistiteli, u kterého máte sjednané pojištění odpovědnosti z provozu vozidla:
- oznamte, že došlo ke škodné události, s uvedením skutkového stavu týkajícího se této události,
- předložte k této škodné události příslušné doklady a v průběhu šetření postupujte v souladu s pokyny pojistitele.

Způsobil Vám někdo v ČR škodu svým vozidlem ?

1) Zjistěte si od škůdce nejlépe nahlédnutím do jeho dokladů:
- jeho jméno, příjmení a bydliště,
- jméno, příjmení a bydliště nebo název obchodní firmy a sídlo vlastníka vozidla, kterým byla škoda způsobena,
- státní poznávací (registrační) značku a mezinárodní rozeznávací značku země registrace vozidla, kterým byla škoda způsobena
- název a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, číslo pojistné smlouvy
- pokud je vozidlo škůdce registrováno v zahraničí, zjistěte si číslo zelené karty a její časovou platnost (kompletní údaje z její rubriky č. 3, 4) nebo hraničního pojištění tohoto vozidla a pokud možno opatřete fotokopie těchto dokumentů.

2) S ostatními účastníky nehody vyplňte formulář o škodné události (je vhodné mít takový formulář k dispozici), jehož provedení se u jednotlivých pojistitelů může lišit, případně použijte formulář „evropský záznam dopravní nehody“. Pokud žádný takový formulář k dispozici nemáte, sepište pokud možno spolu s ostatními účastníky nehody písemný dokument, v němž uveďte všechny základní identifikační údaje k nehodě (datum, čas a místo nehody), k jejím účastníkům a k zúčastněným vozidlům a popište, jak k nehodě došlo a jaké škody a komu vznikly. Nezapomeňte na svědky, plánek či náčrtek místa nehody, fotodokumentaci místa nehody apod.

3) V případě, že:
- při dopravní nehodě dojde k usmrcení nebo zranění osoby,
- k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí, nebo na jiných věcech částku 50.000 Kč,
- hmotná škoda byla způsobena na majetku třetí osoby, neprodleně oznamte dopravní nehodu Policii ČR.
Je-li nehoda šetřena Policií ČR, podepište policejní protokol pouze tehdy, souhlasíte-li s jeho zněním. Jinak do něho uveďte své výhrady.

4) Pokud nedošlo při nehodě ke zranění nebo usmrcení a pokud vzniklá škoda nepřesahuje 50.000 Kč, nemusíte nehodu hlásit Policii ČR, jestliže se s ostatními účastníky nehody písemně dohodnete na zavinění. Za písemnou dohodu o zavinění lze považovat formulář o škodné události, pokud z jeho obsahu zavinění konkrétní osoby jednoznačně vyplývá a pokud je tento formulář také podepsán všemi osobami, jichž se dohoda o zavinění nehody týká.

5) Zapište si jména a adresy řidičů ostatních poškozených vozidel, údaje o těchto vozidlech (státní poznávací (registrační) značku, výrobní značku a typ a barvu vozidla) a svědcích dopravní nehody – pokud možno co nejvíce v rozsahu údajů podle bodu 1).

6) Sdělte případným zájemcům z řad účastníků dopravní nehody své jméno a adresu.

7) S uplatněním svého nároku na pojistné plnění a dokumentací prokazující odpovědnost za škodu řidiče nebo provozovatele jiného vozidla se obraťte na příslušného pojistitele škůdce, respektive na Českou kancelář pojistitelů , pokud jde o nárok na plnění z garančního fondu . Zde specifikujte, prokažte a doložte Vám vzniklou škodu.

8) Pokud se Vám nepodařilo od škůdce zjistit údaje o pojistiteli škodícího vozidla, můžete pojistitele škodícího vozidla hledat v databázi České kanceláře pojistitelů buď pomocí internetu, nebo na tel. čísle +420 2 21413111. V případě telefonické komunikace nebo korespondence s ČKP uveďte vždy co nejvíce údajů o nehodě a o škodícím vozidle.


Dopravní nehody v Zahraničí


Postup při dopravní nehodě mimo území ČR

1. Sdělte poškozenému:
 • Vaše jméno, příjmení a bydliště
 • jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo vlastníka vozidla
 • obchodní jméno a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a číslo pojistné smlouvy
 • státní poznávací (registrační) značku svého vozidla, kterým byla škoda způsobena
 • číslo zelené karty

2. Poté vyplňte s dalšími účastníky nehody nejlépe evropský záznam dopravní nehody - CEA (máte-li jej k dispozici). Nebo jiný formulář o škodné události od pojištovny. Nemáte-li žádný formulář o škodné události k dispozici je dobré alespoň na čistý papír sepsat s ostatními účastníky nehody dokument, ve kterém uvedete základní identifikační údaje k dopravní nehodě ,místo, čas, datum, jména a všechny další údaje viz. výšek k zůčasněním spoluúčastníkům nehody, popište jak k nehodě došlo a jaký vznikly škody.

Do dokumentu uveďte také jména a kontakty svědků plus zkuste nakreslit náčrtek nehody s popsáním situace a znázorněnou dopravní nehodou. Je dobré také pořídit např. fotodokumentaci (i pomocí mobilního telefonu s fotoaparátem).

3. V případě, že:
 • při dopravní nehodě dojde k usmrcení nebo zranění osoby,
 • k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 100 000 Kč
 • hmotná škoda byla způsobena na majetku třetí osoby (plot, zaparkované auto,...)
 • neprodleně oznamte dopravní nehodu Policii ČR.
Je-li nehoda šetřena Policií ČR, podepište policejní protokol pouze tehdy, souhlasíte-li s jeho zněním. Jinak do něho uveďte své výhrady.

4. Nedošlo-li při dopravní nehodě k usmrcení nebo zranění a není-li vzniklá škoda vyšší jak 100 000 Kč, není třeba nehodu ohlašovat Policii ČR za předpokladu že se s ostaními účastníky dopravní nehody dohodnete na zavinění. Za dohodu lze považovat vyplněný a podepsaný formulář (všemi osobami zainteresovanými do nehody) o škodné událsti z jehož obsahu jasné vyplívá kdo nehodu zavinil.

5. Poznamenejte si jména ostaních řidičů havarovaných vozidel, údaje o havarovaných vozidlech (SPZ, typ, barvu) a jména a kontakty na svědky dopravní nehody.

6. Co nejdříve pojistiteli, se kterým máte sjednané pojištění odpovědnosti z provozu vozidla oznamte škodnou událost, která se vám stala s uvedením skutkového stavu týkajícího se této události a doložte ke škodné události všechny potřebné doklady a postupujte dle pokynů pojistitele.

Utrpěl jste škodu na vašem vozidle jimým vozem

1. Zjistěte si od škůdce následující údaje:
 • jeho jméno, příjmení a bydliště
 • jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo vlastníka vozidla, kterým byla škoda způsobena
 • státní poznávací (registrační) značku a mezinárodní rozeznávací značku země registrace vozidla, kterým byla škoda způsobena
 • obchodní jméno a sídlo pojistitele, u něhož bylo uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
 • číslo pojistky, případně číslo zelené karty (údaje z rubriky č. 4)
 • je-li vozidlo škůdce registrováno v cizí zemi, poznačte si číslo zelené karty (včetně platnosti), nebo číslo zahraničního pojištení vozida s názvem pojištovny a kontakty.


2. Poté vyplňte s dalšími účastníky nehody nejlépe evropský záznam dopravní nehody - CEA (máte-li jej k dispozici). Nebo jiný formulář o škodné události od pojištovny. Nemáte-li žádný formulář o škodné události k dispozici je dobré alespoň na čistý papír sepsat s ostatními účastníky nehody dokument, ve kterém uvedete základní identifikační údaje k dopravní nehodě ,místo, čas, datum, jména a všechny další údaje viz. výšek k zůčasněním spoluúčastníkům nehody, popište jak k nehodě došlo a jaký vznikly škody.

Do dokumentu uveďte také jména a kontakty svědků plus zkuste nakreslit náčrtek nehody s popsáním situace a znázorněnou dopravní nehodou. Je dobré také pořídit např. fotodokumentaci (i pomocí mobilního telefonu s fotoaparátem).

3. V případě, že:
 • při dopravní nehodě dojde k usmrcení nebo zranění osoby,
 • k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 100 000 Kč
 • hmotná škoda byla způsobena na majetku třetí osoby (plot, zaparkované auto,...)
 • neprodleně oznamte dopravní nehodu Policii ČR.
Je-li nehoda šetřena Policií ČR, podepište policejní protokol pouze tehdy, souhlasíte-li s jeho zněním. Jinak do něho uveďte své výhrady.

4. Nedošlo-li při dopravní nehodě k usmrcení nebo zranění a není-li vzniklá škoda vyšší jak 100 000 Kč, není třeba nehodu ohlašovat Policii ČR za předpokladu že se s ostaními účastníky dopravní nehody dohodnete na zavinění. Za dohodu lze považovat vyplněný a podepsaný formulář (všemi osobami zainteresovanými do nehody) o škodné událsti z jehož obsahu jasné vyplívá kdo nehodu zavinil.

5. Poznamenejte si jména ostaních řidičů havarovaných vozidel, údaje o havarovaných vozidlech (SPZ, typ, barvu) a jména a kontakty na svědky dopravní nehody.

6. S uplatnění vašeho nároku na plnění vyplývající z pojistného plnění a dokumentací která prokazuje odpovědnost za škodu řidiči (provozovoatli jiného vozidla) se obraťte na pojistitele škůdce, nebo na Českou kancelář pojistitelů, jedná-li se o nárok na plnění z garančního fondu - zde specifikujte, prokažte a dolže škodu která vám vznikla.

7. Nepodařilo-li se vám od škůdce zajistit údaje o pojistiteli škodícího vozidla, vyhledejte si pojistitele škodícího v databází Čeeské kanceláře pojistitelů bud na internetu, nebo na tel. čísle +420 212 413 111.Napište nám | Mapa webu

© 2017 Kalkulačka pro povinné ručení... Spočítej si ceny
Najdeme Vám nejlevnější povinné ručení a havarijní pojištění v ČR

TOPlist

Obsah stránek povinne-ruceni-levne.cz je chráněn autorským zákonem č. 121/2000 Sb. Přepis, šíření nebo další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu autora těchto stránek v rozporu s právním řádem České republiky.